Filtriraj

Moja nedavna iskanja
Filtriraj po:
Proračun
do
do
do
Vrsta
Znanja
Jeziki
  Delovno mesto
  6,480 sqlite najdenih del, po cenah EUR

  تحية طيبة اخ مؤمن عندي مشروع على الاندرويد واحتاج شخص فاهم في قواعد البيانات Sqlite احتاج نتواصل مباشرة لو أمكن omarhd78 على الجيميل

  €144 (Avg Bid)
  €144 Povprečna ponudba
  1 ponudb
  Create me an adroid application 5 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I have an embedded device that can communicate from TCP/IP with a special protocol. I need an app that will : 1. send a query and responses to/from our embedded device or devices in specific time periods. 2. log these answers on a local database(SQLite) 3. Can send this data to a remote database (MS SQL/PostgresSQL) 4. Show the actual status of data (level temperature etc...) on a dashboard 5. Show logs with filter search options based on date periods or id of devices. 6. Searched logs can be saved as pdf output 7. entering the application will require a password and username. This user will be checked from a local or remote database

  €325 (Avg Bid)
  €325 Povprečna ponudba
  49 ponudb

  I need someone to implement a simpl...following features: - load images (thumbnails) from sqlite database based on SQL query (using the moor/drift library for database IO) - pinch to zoom gesture (on iOS/Android) to scale the gallery element size (+/- keys on desktop) - infinit scrolling ListView as base (using pagination) <- core work package - very simple search field on the top to start a query on a 'year' column - all images shall be cropped to a square format It is very important and will be of highest priority that the resulting code is: - efficient and low memory footprint - well structured into classes and files - documented in code - minimal in code lines and used libraries / plugins (implement from scratch not based on examples / previous projects) A sample ...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Povprečna ponudba
  21 ponudb
  Flutter Developer required 3 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I am looking for strong Flutter App developer . You will be responsible for the development, enhancement and maintenance of cross platform applications . Responsibilities - - Architecting, designing, developing and deploying new features for mobile applications. -...Twitter, Facebook, Instagram, Stripe, Vimeo, Google etc.) - Proficient understanding of code versioning tools, such as Git - Strong knowledge of design principles, patterns, and best practices - Experience with offline storage, threading, and performance tuning - Experience in launching apps on Play Store across different countries - A knack for benchmarking and optimization - Good knowledge of SQLite database - Must have built at least two Android / iOS apps with Flutter and have published mobile apps in Google Play or...

  €910 - €1821
  Zapečateno
  €910 - €1821
  64 ponudb

  Hi, I have a small project in which I want to save data to a SQLite database. You should provide a python function to create this database and insert entries into the table. The database should store transactions of the following format: # transactions = [{ # 'txHash': '0xc0dccb5459cb157179b76d0fb8076b9ddec4e6452458323c382741099b2dc378', # 'gasLimit': 73394, # 'gasPrice': 13000000000, # 'from': '0x3f0547d56c5aEFF209d9526e78213a56295076fa', # 'to': '0x05cDe89cCfa0adA8C88D5A23caaa79Ef129E7883', # 'value': 9400000000000000000, # 'blockNumber': 10000027, # 'blockTime': 1588602666 # }] The index of the table should be txHash above. Requirements: * Create SQLite t...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Povprečna ponudba
  20 ponudb

  ...review our enterprise product’s Xamarin Forms source code & provide an expert opinion and suggest improvements to the architecture/coding standards/methods • Take up some of the development tasks individually Required Experience: • Technical Expertise: o Proficiency in Xamarin, C#, XAML, Rest API, Web API o MVVM, FreshMVVM, Prism MVVM, 3rd party SDK Integration, Maps o Experience in SQL Server, SQLite, and other local DB o GitHub, Azure DevOps, Firebase • Highly skilled in Mobile App development: o Strong knowledge of mobile application architecture o Experience in different software development methodologies (KISS, DRY, SOLID) o Ability to anticipate the drawbacks of using the development methods and suggest alternatives that make testing more efficient...

  €1581 (Avg Bid)
  €1581 Povprečna ponudba
  9 ponudb

  I have an historic sqlite database file, with 100 tables. Each table has more than 10000 registers. Registers include price and timestamp (Example 1 register each minute) Each register have about 20 indicators that will help to predict if price will go UP or DOWN. I need a model for prediction of price direction using data of these indicators Will be a Python script to show stats receiving the file and a probability as minimum example: python3 UP 0.8 - Results for each table and general results (using 100tables of data) 0< indicator 1 <0.1 0.23 < indicator 2 < 0.42 0.9 < indicator 3 < 2.0 ... - # of positive cases in table and in general. You will use a python statistics package or AI model... If you understood say "H...

  €208 (Avg Bid)
  €208 Povprečna ponudba
  39 ponudb

  ...ideal functions. All data respectively consists of x-y-pairs of values. Structure of all CSV-files provided: Your task is to write a Python-program that uses training data to choose the four ideal functions which are the best fit out of the fifty provided (C) *. Details You are given four training datasets in the form of csv-files. Your Python program needs to be able to independently compile a SQLite database (file) ideally via sqlalchemy and load the training data into a single five- column spreadsheet / table in the file. Its first column depicts the x-values of all functions. Table 1, at the end of this subsection, shows you which structure your table is expected to have. The fifty ideal functions, which are also provided via a CSV-file, must be loaded into another table. Li...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Povprečna ponudba
  4 ponudb

  I have figma design need to convert functional app using sqlite db with mvvm pattern

  €111 (Avg Bid)
  €111 Povprečna ponudba
  13 ponudb

  Hola, necesito crear una aplicación en android studio que tenga integrado el SDK de digital persona y pueda conectar un lector Digital Persona UareU 4500 a través de USB y tenga las siguientes opciones: 1. Crear una base de datos Sqlite directamente en el app de android. 2. Registrar huella a través del SDK y guardar el template en la base de datos Sqlite. 3. Cargar las huellas registradas en memoria. 4. Comparar una huella recibida desde el lector conectado al app por usb con las huellas que están en memoria. Si coincide, mostrar los datos de la huella registrada.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Povprečna ponudba
  4 ponudb

  ...and APIs; Understanding of the Agile development life-cycle; Experience with Git, SVN, or other version control tools; Proven experience in writing readable code, creating extensive documentation for existing code, and refactoring previously written code Could you please start by suggesting the required fix in this repository to sync data between sqlite and mysql?

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Povprečna ponudba
  9 ponudb

  (for introductory experiments for students of data science etc.) dynamic spreadsheet with special RESULT column data type synced and cached remote/local data source interfaces (SQLite) math formula composer view (Java-based mini function language) machine learning composer view (deeplearning4j) plot composer view (3D+ plots) It is quite easy work for the skilled coder, but the details surely can be somewhat challenging. You should have the necessary mathematics knowledge to contribute meaningful design details. We can discuss more details later. The most convincing winner bid will be given the opportunity to work on the project regularly - innovative and creative application development ideas beyond the average and 'going the extra mile' will be awarded an extra bonus o...

  €64 (Avg Bid)
  Zagotovljen Top natečaj
  €64
  4 vnosov

  I need a C# .net developer with fantastic debugging and design skills to assist me on a running project using WPF, SQLite and Networking, there may be requirements to dial into my local lab build to access certain hardware devices but an intelligent understanding of a complex WPF project will ultimately be required. The project interfaces with multiple electronics-based SDK's and will require bug fixing and discussions/ongoing work to either add feature sets or break parts out into a completely new build. Excellent communication skills are required for this and bid bots/agencies will be ignored.

  €1374 (Avg Bid)
  €1374 Povprečna ponudba
  49 ponudb

  1. Rise the notification when sms is received using foreground service and update sqlite db, 2. If app is running then, auto refresh the layout based on db changes.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Povprečna ponudba
  21 ponudb
  J2EE server project Končano left

  • Setting up a J2EE environment: • Setup J2EE Server: Apache TomCat, Glassfish • Using Netbeans or Eclipse: make a servlet (starter code is available in the GItHub repository for this Couse.) • Add a backend Persistence Layer: making a Database to Sqlite and DBBrowser for Sqlite to create your Tables • From your Java Code (Servlet) : User will access your Database through the Servlet

  €29 (Avg Bid)
  €29 Povprečna ponudba
  10 ponudb

  I want a simple CRUD django blog website with sqlite db and react js frontend. I need it as soon as possible.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Povprečna ponudba
  16 ponudb
  Flutter Developer Končano left

  We are looking for flutter Developer with 2-3 Years Experience JD: Experience in Flutter SDK, and Dart programming. Knowledge in Apple developer account configuration. Knowledge in Firebase SDKs is an added advantage. Knowledge of SQLite database, SOAP / REST API. Key Skills Android DevelopmentFlutter Communication SkillsAppleSQLiteRest ApiSOAPVerbal CommunicationDart

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Povprečna ponudba
  42 ponudb

  Hi, We are looking for a fullstack Software Engineer to hire on a project-to-project basis long-term. You must be willing to work with our team members and sufficient in the following: 1-5+ years experience in : React next JS javascript nodeJS html CSS rest API expressJS knowledge of / experience with: google auth Shopify AWS MongoDB / SQLite etc...

  €2262 (Avg Bid)
  €2262 Povprečna ponudba
  145 ponudb

  I have a little c# project that I need translate a delphi If you have experience in delphi you can translate it with no problem and in little time. The project use SQLite and read/write regedit. I will send you the complete code if your proposal are good and not copy/paste. thanks you!

  €157 (Avg Bid)
  €157 Povprečna ponudba
  24 ponudb

  I have a mobile application developed in python (using kivy for the front end and SQLite for the database) which currently has the song recognition part implemented. Next, I want the application to fulfill the function of recognizing the musical genres related to the recognized songs. In principle, the application works like Shazam: the user presses a button and plays a song. If the song is not recognized, a corresponding message appears on the screen, and if it is recognized the user is redirected to a screen that represents a music player that is used to play the song, but also to navigate to a new screen. There we have 2 tabs already created: one that contains details about the song, one with the related lyrics, and I want the third one to contain a button. After pressing it, a g...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Povprečna ponudba
  8 ponudb

  ...event to apply or erase event if there is one • Button erase to delete events upon clicking them in calendar Data: • Each account contains its own calendar, so calendar has to fit under user account, • Calendar and its data (resources, events) must be presented as object and stored in efficient way in DB so if it’s a year or 2 or more of data it shouldn’t be a problem. • Data have to be stored in sqlite and backend language on python Django • Data can be easily called through json/xml api Notes: • Quality of coding must be considered. • A senior developer will code proof the code before approving completion of the project. • The project is considered 1 mile stone and will not be divided • API export, JSON or XML is not re...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Povprečna ponudba
  23 ponudb
  Lockers project Končano left

  My project about booking locker that use sqlite database

  €159 (Avg Bid)
  €159 Povprečna ponudba
  3 ponudb

  I have a mobile application developed in python (using kivy for the front end and SQLite for the database) which currently has the song recognition part implemented. Next, I want the application to fulfill the function of recognizing the musical genres related to the recognized songs. In principle, the application works like Shazam: the user presses a button and plays a song. If the song is not recognized, a corresponding message appears on the screen, and if it is recognized the user is redirected to a screen that represents a music player that is used to play the song, but also to navigate to a new screen. There we have 2 tabs already created: one that contains details about the song, one with the related lyrics, and I want the third one to contain a button. After pressing it, a g...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Povprečna ponudba
  5 ponudb

  I am using docker-compose to build a containerised application, but can't get django to use postgres instead of sqlite in despite of having configured (when authenticating with /admin, it's throwing sqlite errors), but migrate ran corrrectly on postgres as it generated the tables packages/django/db/backends/sqlite3/", line 423, in execute return (self, query, params) : no such table: auth_user

  €28 (Avg Bid)
  €28 Povprečna ponudba
  11 ponudb

  Graphing package, for displaying live and historical data in a web-browser format. Requirement is for MS Windows front end graphing screen via webpage to provide trending of a seri...months. There is an existing working model based upon Microsoft Sequel Server, however it is slower than needed and sometimes hangs up. But it gives a good example of the requirement, where there are currently up to 5 variables trended, with a different colour pen and axis scale for each variable in the graph. There are many alternatives to MS Sequel Server, (DBeaver, MySQL, PostgreSQL, IBM Db2, SQLite etc) and there may be other established ways to store and manage the data, since it is simple numeric values against a time date stamp. So any definable established method can be used to achieve the end...

  €1476 (Avg Bid)
  €1476 Povprečna ponudba
  52 ponudb

  The code discussed is here: I need you to modify the code so instead of generating random data of 100m rows, it just takes a large csv input and creates a table with the column headers from the first line of csv Should be straight forward for any python coder

  €37 (Avg Bid)
  €37 Povprečna ponudba
  9 ponudb
  Flutter App -- 2 Končano left

  Develop an android/iOS App in Flutter that connects to a Laravel Rest API. Login into Laravel backend download jobs for the day and display on screen. Job consists of a set of dynamic Forms that must be filled out. The form data is also downloaded via the Laravel API Save all Job & Form data in sqlite DB and only download from API if not already downloaded. Job data must be downloaded each day. Form Answers are also saved in the DB and may consist of photos. Form Answers can be uploaded to Laravel API immediately or wait until connected to WiFi or when user requests. Use settings. Laravel Rest API is documented and tested. Optional: embedded google map for driving to each job site. Contact me for more information or clarification.

  €1380 (Avg Bid)
  €1380 Povprečna ponudba
  100 ponudb

  Hi, Xamarin App Developer is needed for long project. The App will be similar to OneNote App. We will be using SyncFusion based controls. The developer should have good experience working with Xamarin, C#, XAML, SQLite, APIs, plugins etc. The project may run for more than 6 months so need knowledgeable, skilled and trustworthy person to work on the App. Individual freelancers invited.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Povprečna ponudba
  12 ponudb

  We are going to build a new language mobile app similar to Duolingo. Importantly there would be added crypto features. We can have a webshop linked to our app basically they could spend our tokens on their protocol. Required skills: React, React Native Kotlin, Swift Solidity, MySQL, SQLite, MongoDB If you have also experience in UI/UX design, it would be great for us.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Povprečna ponudba
  56 ponudb

  Hi, Xamarin App Developer is needed for long project. The App will be similar to OneNote App. We will be using SyncFusion based controls. The developer should have good experience working with Xamarin, C#, XAML, SQLite, APIs, plugins etc. The project may run for more than 6 months so need knowledgeable, skilled and trustworthy person to work on the App. Individual freelancers invited.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Povprečna ponudba
  1 ponudb

  Hi, Xamarin App Developer is needed for long project. The App will be similar to OneNote App. We will be using SyncFusion based controls. The developer should have good experience working with Xamarin, C#, XAML, SQLite, APIs, plugins etc. The project may run for more than 6 months so need knowledgeable, skilled and trustworthy person to work on the App. Individual freelancers invited.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Povprečna ponudba
  7 ponudb

  Hi Stiven, In this project we will focus on letting the user to write contents in the slite file. In order to do this we need to implement the "Create new Achievement" button that will open the modal to let the user input: 1) The image 2) The name 3) The description 4) The date (using premade datepicker) All these contents are store inside the application. And then, when the user pre...letting the user to write contents in the slite file. In order to do this we need to implement the "Create new Achievement" button that will open the modal to let the user input: 1) The image 2) The name 3) The description 4) The date (using premade datepicker) All these contents are store inside the application. And then, when the user presses File > Save, those contents will be writt...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Povprečna ponudba
  1 ponudb

  ...JavaScript Developers to start to build the project. We currently have a developer but we are looking for another one. The position is suitable for a junior / intermediate JavaScript / TypeScript developer. Requirements: - Good understanding of JavaScript/TypeScript - Ability to work with the latest version of Javascript (ES6 ECMAScript 2017 / ECMAScript 2018) or TypeScript - MySQL / SQLite knowledge - Ability to work with external APIs - Basic understanding of Webpack - Database managing - Good understanding of encryption algorythms and security features Our workflow: We start with a prototype. Our team will be give the green light after the prototype has been fully finalized. The Dev-Team will confirm if the prototype is doable (taking in consideration ...

  €3712 (Avg Bid)
  €3712 Povprečna ponudba
  31 ponudb

  I have a C# project that work with FF, IE, Chrome and Edge. The project use SQLite for read browsers info but I need update it for new browsers versions. budget: 150$ Thanks you !

  €152 (Avg Bid)
  €152 Povprečna ponudba
  22 ponudb

  I have a C# project that read google chrome history with SQLite library. I want update that project and change the library of SQLite to other library version. I will the two projects. 1 is the project that I want update, 2 is a project that use other SQLite library that I want use in project 1. budget: 60 thanks you!

  €129 (Avg Bid)
  €129 Povprečna ponudba
  10 ponudb

  ...the following features: - load images (thumbnails) from sqlite database based on SQL query (using the moor/drift library for database IO) - pinch to zoom gesture (on iOS/Android) to scale the gallery element size (+/- keys on desktop) - infinit scrolling ListView as base (using pagination) <- core work package - very simple search field on the top to start a query on a 'year' column - all images shall be cropped to a square format It is very important and will be of highest priority that the resulting code is: - efficient and low memory footprint - well structured into classes and files - documented in code - minimal in code lines and used libraries / plugins (implement from scratch not based on examples / previous projects) A sample sqlite table is attached. ...

  €220 (Avg Bid)
  €220 Povprečna ponudba
  41 ponudb

  I have a great project ongoing. Need some experts. I have a test project for you. You can fix some issues on it and complete the functionalities from requirements. ******* The test project won't be paid.******* Let me attach requirements and test project. Please apply if you can complete this within 8 hrs. Write "I can fix issues and complete within 8 hours" on top of your proposal

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Povprečna ponudba
  4 ponudb

  Download the next sheet 'NZ5_flightdatar' as a CSV file onto your laptop/PC 3 Task-1 Write a program to open the file and read the CSV file 4 Task-2 Create a class having same names as columns in the CSV file 5 Task-3 Parse the CSV data into an array of structs/objects (Use of std library, C++1...open the file and read the CSV file 4 Task-2 Create a class having same names as columns in the CSV file 5 Task-3 Parse the CSV data into an array of structs/objects (Use of std library, C++11 features carries weight) 6 Task-4 Sort the Array based on the first column 'Time' 7 Task-5 Output the entire sorted data as points into a GeoJSON file 8 Task-6 Load the sorted data into a postgres/mysql/sqlite database table with same columns (programmatically using DB drivers) an...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Povprečna ponudba
  11 ponudb

  I have a great project ongoing. Need some experts. I have a test project for you. You can fix some issues on it and complete the functionalities from requirements. ******* The test project won't be paid.******* Let me attach requirements and test project. Please apply if you can complete this within 8 hrs. Write "I can fix issues and complete within 8 hours" on top of your proposal

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Povprečna ponudba
  2 ponudb

  Full Testing of App based on: - Flutter GUI - Flask Internal Server with SQLite App consists of: 1) Dashboard display 2) Video streaming and Saving 3) History Viewing of files locally 4) Track history / Search page Deliverables: 1) Test Plan for each screen 2) Test Execution Record 2) Bug report / issues list See attached video and spec file

  €514 (Avg Bid)
  €514 Povprečna ponudba
  33 ponudb

  The rport application is running on sqlite, I want this application to be edited and compiled to use mysql as the database. The database structure is very simple, you can examine the project and make an offer.

  €177 (Avg Bid)
  €177 Povprečna ponudba
  14 ponudb

  I have a great project ongoing. Need some experts. I have a test project for you. You can fix some issues on it and complete the functionalities from requirements. ******* The test project won't be paid.******* Let me attach requirements and test project. Please apply if you can complete this within 8 hrs. Write "I can fix issues and complete within 8 hours" on top of your proposal

  €56 / hr (Avg Bid)
  €56 / hr Povprečna ponudba
  8 ponudb

  Hello we have some minor fixes and updates attached is full files and an example file to guide a bug for percentage value showing infinity instead of the actual percentage 1) On the Borda count simulator page we don't need the total column only on the Bord...the option blue button on the right-sided by side 6) D'honte percentage column showing (infinity) instead of a calculated percent (check election HTML attached) 7) Add a download button on the result pages so users can download excel 8) Reset button or clear data button for both Dhonte and Borda so use can clear all values for both and 9) setting tab to switch between use SQLite and json to use as the database (we have done the json already) sample link live page

  €30 (Avg Bid)
  €30 Povprečna ponudba
  4 ponudb

  ...hicieron que el principal capital de Geminus sean nuestros especialistas y el manejo de tecnologías para lograr eficiencia en proyectos. Apuntamos a un perfil de "Semisenior" + 2años de experiencia con concimientos en ----- DEV .NET ----- -BACK-END C# .Net Core - MySql - Crystal Report -FRONT-END HTML 5 - CSS 3 - Type Script - Angular 11 -MOBILE Xamarin o Flutter (preferentemente) C# .Net - SQLite ------ DEV JAVA ------- -Spring Boot -Vaadin 8 -Java 8 -Tomcat 8 -MySQL 8 -Jenkins -Maven -Subversion -Eclipse ...

  €579 (Avg Bid)
  €579 Povprečna ponudba
  12 ponudb

  Desarrollo de app Diamante Dorado, el cual contenga juegos para generar Diamantes y poder canjearlos en la tienda de la misma app por premios de videojuegos. Incluye: *App movil(para android y IOs) *Desarrollado en Apache Cordova(PhoneGap) nota: se hace en Apache Cordova con el propósito ...misma app por premios de videojuegos. Incluye: *App movil(para android y IOs) *Desarrollado en Apache Cordova(PhoneGap) nota: se hace en Apache Cordova con el propósito de desarrollar híbridamente, es decir un solo codigo que pueda corren en Android y IOs - provocando mas rapido el desarrollo y reducción de costo. *Base de datos del Sistema en general en MySQL *Base de datos local para movil SQLite *Servidor dedicado (Sistema OP Linux) e incluye la seguridad de ...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Povprečna ponudba
  1 ponudb

  Need an app development in flutter for ios and android devices, with database SQLite, firebase notifications, offline capability to view 14 days of data offline,

  €599 (Avg Bid)
  €599 Povprečna ponudba
  34 ponudb

  Need a app development in flutter for ios and android device , with database SQLite , firebase notifications, offline capability to view 14 days data offline,

  €723 (Avg Bid)
  €723 Povprečna ponudba
  26 ponudb

  Before the project begins, I want to test the person's skill set in a 90 min assessment. If the candidate passes the assessment, the pay rate will be $10 USD/hour for up to 10 hours a week. After 3 months, the payment will be raised to $15 USD/hr. For this project, we will have to connect via MS Teams for the test and use screensharing. If you open an account, you can download a free version of MS Teams. For the test, I am hoping the candidate can: • Catch all edge cases and aim for the best run-time possible. • Complete the tasks in this test in any order. • Focus on quality over quantity • I will be using Codility for the SQL Sample Test.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Povprečna ponudba
  23 ponudb

  Top sqlite člankov Skupnosti